• Algemene Voorwaarden
WEBSHOP MAGIC MAKE UP REMOVER GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Artikel 1 - Definities

1. Magic Make Up Remover: onder Magic Make Up Remover B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan Magic Make Up Remover Nederland, gevestigd te Amsterdam en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 68610467. Het BTW-nummer van Magic Make Up Remover is: NL002338763B12 

2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Magic Make Up Remover op www.magicmakeupremover.nl met Magic Make Up Remover een overeenkomst sluit.

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Magic Make Up Remover te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Magic Make Up Remover gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Magic Make Up Remover uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

2. Magic Make Up Remover heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Magic Make Up Remover zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Magic Make Up Remover binden Magic Make Up Remover slechts indien zij door Magic Make Up Remover worden bevestigd.

Artikel 3 - Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Magic Make Up Remover, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan – zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Magic Make Up Remover geldig zo lang de voorraad strekt.

2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Magic Make Up Remover afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Magic Make Up Remover kan echter niet garanderen dat alle door Magic Make Up Remover op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Magic Make Up Remover verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Magic Make Up Remover gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Magic Make Up Remover gestelde voorwaarden.

2. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van aanvaardt, bijvoorbeeld via Magic Make Up Remover het bestelproces op de website van Magic Make Up Remover, bevestigt Magic Make Up Remover onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Magic Make Up Remover aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Magic Make Up Remover binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt. 

Artikel 5 - Gegevens verstrekt door Koper

1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Magic Make Up Remover aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Magic Make Up Remover worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Magic Make Up Remover voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens. 

Artikel 6 - Uitvoering en levering

1. Magic Make Up Remover zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.

2. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Magic Make Up Remover op de hoogte gesteld.

3. Wegens hygiënische redenen kunnen gebruikte Magic Make Up Removers die u heeft gekocht in de webshop niet geretourneerd of geruild worden. Wij gaan ervan uit dat u zich voor uw aankoop goed heeft laten informeren over het product en het materiaal. De kosten van retourzending(en) zijn voor rekening van Koper.

Artikel 7 - Prijzen & bijkomende kosten

1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Magic Make Up Remover, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.

3. Magic Make Up Remover is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Magic Make Up Remover te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.

Artikel 8 - Betaling

1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Magic Make Up Remover overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Magic Make Up Remover  opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.

3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Magic Make Up Remover tot betaling is aangemaand.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

1. Koper heeft het recht de met Magic Make Up Remover gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde – de bestelde zaken heeft ontvangen.

3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Magic Make Up Remover [www.magicmakeupremover.nl], aan Magic Make Up Remover op te sturen of Magic Make Up Remover binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.

4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Magic Make Up Remover te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.

5. Magic Make Up Remover vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Magic Make Up Remover ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Magic Make Up Remover de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.

6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.

7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Koper.

9. Het formulier tot herroeping kan hier worden gedownload.Magic 

Artikel 10 - Overmacht

1. Indien de toeleverancier(s) van Magic Make Up Remover, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, dan wel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Magic Make Up Remover als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Magic Make Up Remover zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.

2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Magic Make Up Remover voor het gedeelte dat nog niet door Magic Make Up Remover is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Magic Make Up Remover behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Magic Make Up Remover verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12 - Garantie

1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren

2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Magic Make Up Remover  te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Magic Make Up Remover tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.

3. Zaken die geleverd zijn via de Sale zullen niet door Magic Make Up Remover hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van Magic Make Up Remover wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij Magic Make Up Remover heeft gemeld. 

Artikel 14 - Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Magic Make Up Remover in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Magic Make Up Remover op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.

2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Magic Make Up Remover voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 - Persoonsgegevens

1. Magic Make Up Remover zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Bevoegde rechter

1. Alle geschillen tussen Magic Make Up Remover en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 18 - Klachtenprocedure

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Magic Make Up Remover hierover contact opnemen met Magic Make Up Remover op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen 5 dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.

2. Magic Make Up Remover zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Contactgegevens

Magic Make Up Remover Nederland
Email: info@magicmakeupremover.nl
O.v.v.: Klacht

 

Add to cart